Image Description

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO MARINA KOCIEWSKA RESORT&WATER SPORTS W OCYPLU

§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO MARINA KOCIEWSKA RESORTS&WATER SPORTS W OCYPLU
Administratorem danych osobowych Gości Ośrodka Wypoczynkowego jest MARINA KOCIEWSKA Michał Gliniecki z siedzibą w Ocyplu, ul. Jeziorna 1, wpisaną do CEIDG.

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem email:marinakociewska@gmail.com.

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
Celem, dla których przetwarza się dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Wypoczynkowy, jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek Wypoczynkowy w związku z poniesioną przez Ośrodek Wypoczynkowy szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka Wypoczynkowego,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Ośrodek Wypoczynkowy przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Ośrodek Wypoczynkowy przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring Ośrodka Wypoczynkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Ośrodka i innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Ośrodek Wypoczynkowy jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego jest usprawiedliwiony cel administratora
§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Ośrodek Wypoczynkowy przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka Wypoczynkowego lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w biurze Ośrodka Wypoczynkowego. Ponadto, Ośrodek Wypoczynkowy udostępnia adres marinakociewska@gmail.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi Wypoczynkowemu zawarcie umowy o usługi noclegowe.

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Ośrodka Wypoczynkowego dostępna jest również na stronie internetowej https://www.marinakociewska/rodo.html